Trian Joomla

bookresize

cur

coo

rankk

News & Events

สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้ว... Wednesday, 26 July 2017 สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแ... More detail
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิด IDE เพื่อพัฒนาผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิ... Thursday, 08 June 2017 ฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิด IDE เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ท... More detail
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน Thursday, 04 May 2017 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน More detail
ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 Wednesday, 03 May 2017 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 More detail
กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 Tuesday, 04 April 2017 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 More detail
ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
อาคาร 10 ชั้น 5  
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400    
Hotline : 0-2697- 6344, 6896 - 6899                                    
Fax : 0-2276-5160