Trian Joomla

bookresize

cur

coo

rankk

News & Events

สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้ว... สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิด IDE เพื่อพัฒนาผู้เรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิ... ฝ่ายวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอน Project-Based Learning และการประยุกต์แนวคิด IDE เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในวันศุกร์ท...
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน
ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
อาคาร 10 ชั้น 5  
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400    
Hotline : 0-2697- 6344, 6896 - 6899                                    
Fax : 0-2276-5160