Trian Joomla

bookresize

cur

coo

rankk

News & Events

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน Thursday, 04 May 2017 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน More detail
ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 Wednesday, 03 May 2017 ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 More detail
กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 Tuesday, 04 April 2017 กำหนดการจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 More detail
ตำแหน่งทางวิชาการกุมภาพันธ์ 2560 ตำแหน่งทางวิชาการกุมภาพันธ์ 2560 Wednesday, 15 February 2017   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่ว... More detail
ขอเชิญประชุม ขอเชิญประชุม "อธิการบดีพบคณาจารย์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Tuesday, 20 December 2016 ขอเชิญประชุม "อธิการบดีพบคณาจารย์" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2559                                   &n... More detail
ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
อาคาร 10 ชั้น 5  
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400    
Hotline : 0-2697- 6344, 6896 - 6899                                    
Fax : 0-2276-5160