Trian Joomla

สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556


layout-banner2
สกอ.แจ้งพ้นกำหนดการมีผลบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
อาคาร 24 ชั้น 16  
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400    
Hotline : 0-2697- 6898                                     
Fax : -