วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ฝ่ายวิชาการได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มาบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

Categories: News