Articles

การจัดทำข้อสอบ

การจัดทำข้อสอบ

   -สำหรับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบหลักสูตรนานาชาติ

     --แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ

   -สำหรับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบหลักสูตรภาษาไทย

     --ใบปะหน้าข้อสอบ

     --ใบปะหน้าข้อสอบแบบชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2

     --ใบปะหน้าส่วน หรือกระดาษคำตอบ

     --ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ

   -แบบฟอร์มสำหรับคณะ

         ---แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำขัอสอบ

         ---แบบฟอร์มใบปะหน้าซองข้อสอบ

         ---แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน (ฝวก.29)

 กำหนดการจัดทำข้อสอบ ปีการศึกษา 2560

     --กำหนดการจัดทำข้อสอบ ปีการศึกษา 2560

 แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบระดับปริญญาตรี

     --แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบระดับปริญญาตรี