Trian Joomla

ข้อเสนอบริการวิชาการและงานวิจัย

เลขที่ เรื่อง วันสิ้นสุด ดาวน์โหลด
1357 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ชนิดทัชสกรีน โดยวิธีคัดเลือก 6มิ.ย.61 download
1351 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 25พ.ค.61 download
1270 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2560-2561 16พ.ค.61 download
819 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขอเชิญรับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยวิธีคัดเลือก 30เม.ย.61 download
 745  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาการเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง เชิญยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.  19มี.ค.61 download

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง