Trian Joomla

ข้อเสนอบริการวิชาการและงานวิจัย

เลขที่ เรื่อง วันสิ้นสุด ดาวน์โหลด
2654 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 9ต.ค.61 download
2630 สสอท.เชิญยื่นข้อเสนองานวิจัย เรื่อง ทิศทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 31ต.ค.61 download
2629 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมัน 19ต.ค.61 download
2532 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook 2ก.ย.61 download
2426 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห่วงโซ่อาหารคุณค่าอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปอาหารออร์แกนิค โดยวิธีคัดเลือก 14ก.ย.61 download
2406 สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 14ก.ย.61 download
2403 สำนักงาน ป.ช.ช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 28ก.ย.61 download
2395 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่องนัญบายการกำหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาดของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Rights and Market Access Policy) 17ก.ย.61 download
2332 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Competitiveness) 17ก.ย.61 download
2235 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการกำกับดูแลการแข่งขันในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Socirty) 4ก.ย.61 download
2203 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแรวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 6ก.ย.61 download
1940 สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญยื่นข้อเสนอด้านราคาและด้านคุณภาพโครงการสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 8ส.ค.61 download
1775 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านพลังงาน 2.ด้านสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการเกษตร 4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 5.ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 6.การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม 7.การพัฒนาเกษตรกรรม 8.การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ระบบป้องกันประเทศที่ทันสมัย การรักษาความั่นคงภายใน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 9.การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิต พัฒนา และพึ่งพาตนเองในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง 10.การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 11.การจัดการความรู้การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนภารกิจความมั่นคงของประเทศ 15ส.ค.61 download
1742 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องทอแพทย์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 16ก.ค.61 download
1627 กรมทรัพยากรน้ำเชิญยื่นข้อมูลเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในน้ำโขงสายประธาน 29มิ.ย.61 download
1646 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 29มิ.ย.61 download
1357 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ชนิดทัชสกรีน โดยวิธีคัดเลือก 6มิ.ย.61 download
1351 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 25พ.ค.61 download
1270 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์การรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2560-2561 16พ.ค.61 download
819 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขอเชิญรับเอกสารเชิญชวนสำหรับการจัดจ้างและยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยวิธีคัดเลือก 30เม.ย.61 download
 745  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาการเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง เชิญยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.  19มี.ค.61 download

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง