Trian Joomla

ข้อเสนอบริการวิชาการและงานวิจัย

เลขที่ เรื่อง วันสิ้นสุด ดาวน์โหลด
466/63 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน
4มี.ค.63
download
470/63 กรมชลประทานเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ ตำบลเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
2มี.ค.63
download
482/63 สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนงประชารัฐ ปี 2561-2563
6มี.ค.63
download
436/63 สำนักบริหารโครงการกรมชลประทานเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและปลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
2มี.ค.63
download
409/63 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจัดทำดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchaseing Managers Index: PMI)
6มี.ค.63
download
411/63 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ ภายใตโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563
25ก.พ.63
download
417/63 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกาาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2562
10มี.ค.63
download
279/63 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเชิญยื่นข้อเสนองานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT
18ก.พ.63
download
190/63 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform โดยวิธีคัดเลือก
4ก.พ.63
download
119/63 สำนักงานการบินพลเรือยแห่งประเทศไทยเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึก๋่โครงการพัฒนานโยบายกำกับดูแลกิจการพลเรือนด้านเศรษฐกิจ (ครั้งที่ 2)
31ม.ค.63
download
78/63 สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเชิญยื่นข้อเสนอด้านราคางานจ้างที่ปรึกษา โครงการการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย โดยวิธีคัดเลือก
22ม.ค.63
download
84/63 สป.อว.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
31ม.ค.63
download
59/63 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ Intelligene Unit ปี 2563
15ม.ค.63
download
11/63 เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการวัดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ระยะที่ 2
13ม.ค.63
download
1/63 กรมการขนส่งทางบกเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอราคา โครงการศึกษาระบบ e-Lerning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ที่ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับบุคลากรด้านการตรวจสภาพรถ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 2
13ม.ค.63 download
2255/62 เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 6ธ.ค.62 download
2256/62 เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว 6ธ.ค.62 download
2254/62 เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย 6ธ.ค.62 download
2253/62

เชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

6ธ.ค.62 download
2118/62

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3โครงการ ดังนี้

1.บทบาทรัฐสภาในการพัฒนาระบบการงบประมาณของประเทศ

2.การเประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

3.การปฏิรูปองค์กรนติบัญญัติภายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

30ธ.ค.62
download
1972/62 สำนักงานขนส่งราชบุรีเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี (Pre-feasibility Study)
15ต.ค.62
download
1895/62 กรมการขนส่งทางบกเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา  โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย
2ต.ค.62
download
1757/62 องค์การบริหารส่วนจัวหวัดสมุทรปราการเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการจ้างที่ปรึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบโครงการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง (ฝั่งตะวันออก)
16ก.ย.62
download
1646/62 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) โดยวิธีคัดเลือก
27ส.ค.62
download
1521/62 กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บ และบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
20ส.ค.62
download
1523/62 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13ส.ค.62
download
1474/62 สนง.บริหารโครงการ กรมชลประทานเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากรพราชดำริ จังหวัดยโสธร โดนวิธีคัดเลือก
7ส.ค.62
download
1467/62 สนง.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจรูปภาพสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (โดยวิธีคัดเลือก
16ส.ค.62
download
1452/62 กรมการขนส่งทางบกเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาระบบ e-Learning และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)
2ส.ค.62
download
1435/62 สำนักบริหารโครงการชลประทานเชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก
30ก.ค.62
download
1290/62 กรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชิญยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคาโครงการจ้างศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
8ก.ค.62
download
1189/62 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เชิญยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
18มิ.ย.62
download
1101/62 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกอ้อย ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
4มิ.ย.62
download
1069/62 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญเสนอโครงการวิจัย
1.การพัฒฯาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร
2.การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
3.การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณรัฐสภา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
31ก.ค.62
download
1048/62 กรมการขนส่งทางบกเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอราคา
5มิ.ย.62
download
971/62 สกอ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษา และการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี พ.ศ.2563-2564
22ก.ค.62
download
950/62 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีคัดเลือก
15พ.ค.62
download
845/62 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยระบบดาวเทียว Cospas-Sarat 30เม.ย.62 download
761/62 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวรมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา (อุตสาหกรรมล้อและชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์และงานวิศวกรรม และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดนวิธีคัดเลือก
3พ.ค.62
download
583/62 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 25มี.ค.62 download
582/62 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเตคของประเทศไทย 29มี.ค.62 download
584/62 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน 22มี.ค.62 download
581/62 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 25มี.ค.62 download

587/62

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน เกี่ยวกับการครวบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถาบันปลอดบุหรี่ฯ 15เม.ย.62 download

496/62

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่กรอบคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 11มี.ค.62 download

429/62

คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบการจะดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) โดยวิธีคัดเลือก 6มี.ค.62 download

372/62

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลาง และภาคใต้) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 18ก.พ.62 download

352/62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเชิญงานจ้างออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดระยอง

21ก.พ.62 download

129/62

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เชิญยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล

1ก.พ.62 download

85/62

การปะปานครหลวงเชิญยื่นข้อเสนอการวิจัย ดังนี้
1.การพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
2.การพัฒนาการซ่อมท่อและวางท่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
3.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพใน Biofilm ระบบท่อจ่ายน้ำปะปาของการปะปานครหลวง
4.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในห่วงโซ่การผลิตน้ำปะปา
5.การพัฒนามาตรวัดน้ำ เพื่อการตรวจวัดคุณภาพน้ำส่งข้อมูลออนไลน์
6.การพัฒนาการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยระบบ Image Processing
7.การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ท่อแตกรั่ว โดยใช้ข้อมูลของแรงดันน้ำและปริมาณไหลของน้ำ

28ก.พ.62 download

3218

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชิญร่วมเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนานักลงทุนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 4ม.ค.62 download

3133

คณะกรรมการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย 20ธ.ค.61 download

3123

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเชิญให้ข้อเสนอด้านคุณภาพและราคา โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 18ธ.ค.61 download


รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง