Trian Joomla

ติดต่อเรา

Filter
Display # 
Name Position Phone
นางชุติมา เพชรประกอบ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 6019
แผนกงานสารบรรณ
นางนิธิมา ดิษพึ่ง รักษาการหัวหน้างานสารบรรณ 6018
นายโสภณ สุทธิชัยวรกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ 6014
นางพิกุล พุทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ 6012
นายกัลยกฤต ลีทัพไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ 6013
นายสมศักดิ์ ศรีต่ายขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ 6016
นายอุดลย์ สารนัน เจ้าหน้าที่ธุรการ 6013
นางสาวอนุชศรา เปรมสกุล เจ้าหน้าที่สารบรรณ 6014
แผนกงานประชุม
นางสาววิสารักษ์ คล้ายเรือง รักษาการหัวหน้าแผนกงานประชุม 6011
นางสาวพัชรียา โสมะภีร์ เจ้าหน้าที่งานประชุม 6015
นางสาวยุวดี สุกิจจาคามิน เจ้าหน้าที่งานประชุม 6015
นางสาวชลธิชา พลอยงาม เจ้าหน้าที่งานประชุม 6011
นายจรัญ แฉ่งเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ 6013
แผนกเลขานุการ
นางสาวปาริชาติ อุบลทิพย์ เลขานุการอธิการบดี 6198
นางสาวศิริรัตน์ ศิวะกุล เลขานุการอธิการบดี 6199
นางสาวอรวรรณ วรรณโชติ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 6992
นางสาวทัศนีย์ นุชนา เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 6992

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง