Trian Joomla

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2506 เดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการค้า” ดำเนินการเปิดสอนระดับอุดมศึกษา และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อศาสตราจารย์  ปัจจัย บุนนาคเข้ามารับหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของงานเอกสาร จึงได้ตั้งแผนกสารบรรณและคำสอน ในสังกัดงานอธิการบดีขึ้น โดยมีนายสนิท ศิลปวัฒนวิทยา เป็นหัวหน้าแผนก

          ต่อ มา พ.ศ.2536 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดองค์กรการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนฐานะแผนกสารบรรณและคำสอนเป็น"กอง" โดยแยกเป็น 2 หน่อยงาน ได้แก่  กองสารบรรณ และกองบริการคำสอนและสิ่งพิมพ์ สังกัดฝ่ายบริหารและธุระกิจ โดยนายสนิท ศิลปวัฒนวิทยา ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสารบรรณ จนถึง พ.ศ.2537 นางพรพิมล บุนนาค ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองสารบรรณ

          พ.ศ.2538 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและไม่ให้ลักษณะงานมีความซ้ำซ้อนกัน จึงให้รวมกองสารบรรณเข้ากับกองเลขานุการ ใช้ชื่อว่า"กองกลาง" สังกัดฝ่ายบริหาร และแต่งตั้งหัวหน้ากองกลางตามลำดับ ดังนี้

  • นาย สนิท ศิลปวัฒนวิทยา  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ 2538 - 2539
  • นาย วสันต์  วิจิตรเวชการ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ 2539 - 2543
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรัตน์ คูหเจริญ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ 2543 - 2545
  • นาง ชุติมา เพชรประกอบ  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2547

          พ. ศ.2547 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 (233)  เมือ่วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ และเปลี่ยนชื่อ "กองกลาง" เป็น "สำนักงานอธิการบดี" โดยมีนางชุติมา เพชรประกอบ ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

          พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 (254)  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย และเปลี่้ยนชื่อ "สำนักงานอธิการบดี" เป็น "สำนักอำนวยการ" สังกัดภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารและธุระกิจ โดยมีนาง ชุติมา เพชรประกอบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการมาจนถึงปัจจุบัน

รวมลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง