ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา 2/2560

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ปฏิบัติงานเสร็จ 27 เมษายน 61) ให้เข้าการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 ตามรายละเอียดด้านล่าง (แบ่งเป็น 2 รอบ ตามคณะวิชา) ดังนี้