ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวสารและกิจกรรม

นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแผนสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร มอบเกียรติบัตร "สมองใส..หัวใจ มกค." ให้แก่ นายตะวัน สงคะกุล นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ จากการเข้าร่วมประกวดแผนสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา) โดยมี อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562