Trian Joomla

ปรัชญา และปณิธาน

utcc-1

 

รัชญา/ปณิธาน

รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน ปรับตัวได้ ชีวิตมีสุข

วิสัยทัศน์

เป็น Best Practice ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจชั้นนำที่มีคุณธรรม (วิสัยทัศน์ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษาค้นพบ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพแห่งตน ด้วยระบบที่

ทันสมัย ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย