Trian Joomla

กิจกรรม UTCC - Smart Excellent Program

 UTCC - Smart  Excellent  Program

เปิดรับสมัคร นศ. เข้าร่วมโครงการ  UTCC - Smart Excellent Program  หัวข้อ  UTCC - Smart  Human  Skill  วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2556 

ห้องกิจกรรมปริญญาตรี  ได้รับรหัสกิจกรรมระดับคณ  3  ชม. 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  21  สิงหาคม  2556  กองแนะแนวฯ  อ. 7  ชั้น 1