Trian Joomla

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบแข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบแข่งขัน ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  

โดย บริษัท  ดีเค ทู พลัส  จำกัด  ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                              ได้มีแนวคิดร่วมกันในการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 3 - 4  มิถุนายน  2560  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)  เวลา  8.30 - 17.00 น.  รายละเอียดดังนี้

 DK2