Trian Joomla

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

“เพราะท่านมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา คอยชี้แนะแนวทาง ส่งเสริม ช่วยเหลือต่างๆ ให้น้องๆ ได้พัฒนาตนและมีทิศทางชีวิตที่สร้างสรรค์”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าร่วมโครงการฯ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ห้องเรียน 2 อาคาร 7 ชั้น 12 เวลา 13.00 – 16.00 น. ส่งใบตอบรับได้ที่ กองแนะแนวฯ หรือสมัครเข้าร่วมโทร 6955

 

 

newpr counselingtraining