Trian Joomla

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการทำงานจริง

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการทำงานจริง

  รับสมัครโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการทำงานจริง  จัดวันพุธที่  25  กันยายน  2556  เวลา  13.00 - 16.00  น.  ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี  อาคาร 11  ชั้น  1  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รหัสกิจกรรมระดับคณะ  ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

  สมัครได้ที่กองแนะแนวฯ อาคาร  7  ชั้น  1