You are here:

JA slide show

JA Bulletin

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 c3

 

ขอประชาสัมพันธ์..โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 c2

 

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จาก..ประกันสังคม c3

 

ประชาสัมพันธ์..แจ้งการรับหนังสือหัก ณ ที่จ่าย c2

 

สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 c3

แบบฟอร์มคำร้องขอรับสวัสดิการฯ  c2