กองนิติการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตรวจสอบสัญญาต่างๆ การพิจารณาตีความ ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะก่อนทำสัญญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติต่างๆ

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

(หยุดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

13731 [Converted]-02

หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือสูงสุด

13731 [Converted]-03

จัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความยุติธรรม

13731 [Converted]-04

จัดทำและตรวจสอบ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ