ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบภายในของมหาวิทยาลัย คือ การขาดหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการวางระบบที่จะตรวจหรือป้องกันการละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎดังกล่าวข้างต้น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลแก่กิจการซึ่งจะนำองค์กรไปสู่การเป็นที่ยอมรับและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย การบริหารงานทั่วไป การเงินการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านวิชาการ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่งภายในเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการมีคดีความ การสูญเสียทางการเงิน ตลอดจนการเสื่อมเสียชื่อเสียง

 

ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องสอดส่องดูแลพนักงานภายใต้สายการบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่โดยเคร่งครัด และเมื่อมีข้อสงสัยใดๆ เกิดขึ้นควรจะสอบถามกับหน่วยงานกำกับและควบคุมภายในโดยตรง

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑