กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับใหม่

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับใหม่ และยกเลิกกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นใหม่ เพื่อให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว มีดังนี้

  1. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ข้อ ๓)

  2. ให้อธิการการยื่นคำขอต่อ สกอ.ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่กำหนดไว้ (ข้อ ๔)

  3. ต้องเริ่มจัดการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินวันเริ่มต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้ สกอ.ทราบภายใน ๑๕ วัน (ข้อ ๘)

  4. สถาบันการศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่สถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ยื่นคำขอต่อ สกอ.ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน (ข้อ ๙)

  5. การรายงานผลการจัดการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันและ สกอ. (ข้อ๑๐)

  6. การดำเนินการกรณีประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ข้อ๑๑)

 

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑