วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายใหม่

ตามที่มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๔) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ ระบุเกี่ยวกับวิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทำของที่มีมูลค่าตามกฎหมายฉบับใหม่กำหนดไว้ ให้ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยต้องนำตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้น ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทำของตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๔)
เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ

(วันที่มีผลใช้บังคับ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

 

สาระสำคัญ

รายละเอียด

สัญญาเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือ แพ ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑.      มีค่าเช่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หรือ

๒.     รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เช่า หรือ

๓.     ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

สัญญาจ้างทำของ ที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑.      มีสินจ้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป หรือ

๒.     รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้างตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

วิธีการเสียอากร

ชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ โดยต้องนำตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้น

อัตราอากรแสตมป์

ร้อยละ ๐.๑ ของมูลค่าสัญญา

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์

ผู้ให้เช่า/ ผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๔) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘ ง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑