ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๓ ฉบับ อันได้แก่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน และสำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑