ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากรณีการให้กู้ยืมเงิน

ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับใหม่ เพื่อใช้บังคับแก่บุคคลที่ให้กู้ยืมเงิน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว มีดังนี้

  1. บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพราง การให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    1. เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

    2. กำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืม หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ

    3. กำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับมานั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน (มาตรา ๔)

  2. บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นโดยรู้ว่าเป็นสิทธิที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๔ และใช้สิทธินั้น หรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔

ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑