อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

 

ตามที่ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว มีดังนี้

 

1.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสามร้อยสิบบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

2.คำว่า วันหมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงาน ดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

  1. เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
  2. แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑)

3.ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ     

 

ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑