พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560

ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดนิยามคำว่า “ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะ ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย มีดังนี้

  • ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดตามกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 67)

  • ผู้ดำเนินการต้องจัด “เขตปลอดบุหรี่” ให้มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนด “เขตสูบบุหรี่” ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 68)

  • “เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่จัดให้มี ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 69)

  • กำหนดหน้าที่ให้ผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท (มาตรา 70)

  • ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด 4 การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือหมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  (มาตรา 71)

ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑