หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

  2. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบภายในแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  3. รับทราบข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความเห็นของหน่วยงาน และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบภายในเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม

  4. ให้ความรู้และทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

  5. จัดให้มีแนวพึงปฏิบัติและคู่มือเพื่อให้บุคลากรในกิจการสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ใดอย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์

  6. การกำกับติดตาม การทดสอบประสิทธิภาพของการกำกับตามความจำเป็นและระบบรายงานที่แสดง

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑