วัตถุประสงค์ของกอง

       

         1.ควบคุมและดำเนินการงานที่มีความเกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และรวดเร็ว
         2.เป็นศูนย์กลางให้การสนับสนุนในเชิงกฎหมาย โดยเสนอแนะและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
         3.เป็นศูนย์รวมในการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑