วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ : กองนิติการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือสูงสุด

 

พันธกิจ

  1. เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นทนายความของมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความยุติธรรม
  3. จัดทำและตรวจสอบ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  6. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
  7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงาน
  8. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑