ลักษณะองค์กร

4

1. ลักษณะองค์กร  (Organizational Description)

1.1    สภาพแวดล้อมภายในกองนิติการ

ชื่อหน่วยงาน   :    กองนิติการ

ที่ตั้ง           :   อาคาร  7 ชั้น 6 ห้อง 7601

1.2  ประวัติความเป็นมาของกองนิติการ

กองนิติการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหารฯ ต่อมามหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น และมีความจำเป็นต้องโอนย้ายบุคลากรของกองนิติการไปเป็นอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ กองนิติการจึงยุติบทบาทลง แต่มหาวิทยาลัยก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนกองนิติการ โดยให้มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม การตรวจสอบสัญญาต่างๆ การพิจารณาตีความ ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะก่อนทำสัญญาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติต่างๆ คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อเรียกว่า คณะกรรมการนิติกรรมสัญญาและระเบียบของมหาวิทยาลัย (น.ร.ส.)

ต่อมา ปี พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมีดำริรื้อฟื้นกองนิติการขึ้นมาใหม่ ให้มีหน้าที่ในการดูแลงานด้านกฎหมาย สัญญา และระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยใช้สถานที่อาคาร 2 ชั้น 3 เป็นสำนักงาน และได้มีการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรประจำกองนิติการ

 

ต่อมา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2551 กองนิติการได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคาร 20 ชั้น 3 เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย

ต่อมา ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 กองนิติการได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่อาคาร 7 ชั้น 6 ห้อง 7601 ตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑