ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศ

ไฟล์แบบฟอร์มด้านกิจการนักศึกษาฯ

 

ไฟล์แบบฟอร์มด้านวิชาการ/ทะเบียนฯ

 

ไฟล์แบบฟอร์มด้านการบริหารงานบุคคล

ไฟล์แบบฟอร์มด้านการพัสดุฯ

 

 

ติดต่อกองนิติการ

landline Hot-line : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๐-๘๓
fax Fax : ๐-๒๖๙๗-๖๐๘๑