โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส่รายการอ้างอิง (citation)
สำหรับการทำรายงานวิทยานิพนธ์ และต้นฉบับบทความวิจัย โปรแกรม Endnote สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Wordและรวมเอา Template
สำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความในวารสารต่างๆ ไว้จำนวนมากสงวนสิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น

ข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirement)

Window
-Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10
-1 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit processor
-600 MB hard disk space available
-Minimum 2 GB of available RAM
-Microsoft Word [Cite While You Write] for Windows: 2007, 2010*, 2013*, and 2016*
-Microsoft PowerPoint® for Windows 2007, 2010*, 2013*, 2016*

Macintosh
-macOS 10.10 and above
-Intel-based Macintosh
-Hard disk with 700 MB available
-Minimum 2GB of available RAM
-Microsoft Word [Cite While You Write] for Macintosh: 2011, 2016 (version 15.21.1 or later)

 


  ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน   ENDNOTE  X8           ENDNOTE  X9