ข้อมูลพื้นฐานสำนักหอสมุดกลาง ปีการศึกษา 2562

(Library Facts and Figures 2019-2020)

 

 

Screenshot 1Screenshot 2