1. แนะนำการค้นคว้าห้องสมุด (Library Video Tutorials)

videotutorthep1                                                              videotutorenep1

 

2. การจองห้องค้นคว้า (How to reserve a room)

videotutorthep2                                                             videotutorenep2

 

3. การใช้ฐานข้อมูล (How to use online database)

videotutorthep3                                                             videotutorthep4

videotutorthep5                                                             videotutorthep6