"วิธีการเข้าสู่ MyLibrary เพื่อตรวจสอบประวัติการยืมทรัพยากร (How to Login MyLibrary)

รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวบุคลากร  (Use your student ID or UTCC employee ID)

Borrower ID = รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือรหัสประจำตัวบุคลากร  (Use your student ID or UTCC employee ID)

Pin #  =  1234 (ค่าตั้งต้น / Default Pin #)  *  สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง

 หากสงสัยกรุณาติดต่อ 02-697-6260/ 02-697-6254 หรือ eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>>   MyLibrary/ Renew Online