เนื้อหา

jl

Journal Link

         เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆทั่วประเทศไทย ทั้งสิ้น 227 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและ  วารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง   (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

            Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 174 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.