เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

 

cnkiinfo

 

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) ได้ให้สำนักหอสมุดกลางทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI จำนวน 5 ฐาน ดังนี้

 

1. ฐานข้อมูล Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน
URL: http://cstm.cnki.net/stmt

 

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ
URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

 

3. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ
URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

 

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ
URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…

 

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
URL: http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

 

นักศึกษาและคณาจารย์ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่าน เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่

โทร 02-697 6260
Username : thutcc
Password : thutcc

คู่มือใช้งาน (User guide) ; Click