เนื้อหา

ชื่อ
เปิดแล้ว ห้องสมุด อาคารสัญลักษณ์ ชั้น 7
สำนักหอสมุดกลาง ปิดทำการวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หยุดทำการวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ห้องสมุด ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ ในยุค Thailand 4.0”
ห้องสมุดมารวยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้บริการ Maruey eLibrary ซึ่งจากเดิมใช้งานผ่าน IP Address มาเป็นแบบ Log in ด้วย Username และ Password
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้บริการ สำนักวิทยทรัพยากร (หอกลาง) และ ห้องสมุดใหม่ (จามจุรี 10) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ Wifi และ ฐานข้อมูลเต็มรูปแบบได
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล Web of Science Core Collection ใช้งานได้แล้ววันนี้
ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการโปรแกรมEndnoteX8
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลาง ย้ายที่ทำการชั่วคราว จากอาคาร 6 และ อาคาร 11 ไปยังอาคาร 23 ชั้น 3
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล ebook ฟรี Knowledge unlatched จาก Karger
เข้าใช้บริการห้องสมุดฟรี 5 สถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กันยายน 2561
มกค. เปิดสถานที่ให้อ่านหนังสือ 24ชม. แล้ว ที่ IDE Learning Space
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับสิทธิการใช้งานหนังสือ eBooks ฉบับเต็ม (Fulltext) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา เข้าใช้ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย Username และ Password
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเอกชนอีก 3 แห่ง (ม รังสิต, ม กรุงเทพ, ม ธุรกิจบัณฑิตย์)ให้บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan)โดยสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุ
เวลาทำการ สำนักหอสมุดกลาง
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้สาขานิติศาสตร์ LEGAL SOURCE ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สำนักหอสมุดมกค. ได้รับความร่วมมือระหว่างหอสมุดมธ. และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด(Interlibrary Loan) โดยไม่เสียค่าใช้บริการ
เป็นแนะนำแหล่งข้อมูลด้าน Digital Economy
แนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง Guide to Library Web Site
แนะนำช่องทางสืบค้นวิทยานิพนธ์/IS มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม)
คู่มือการสร้าง eBook ด้วย iBooks Author (ข่าวประชาสัมพันธ์) How to Create an iBook with iBook Author.
คู่มือการใช้ห้องสมุด ผ่าน App iTunes U (ข่าวประชาสัมพันธ์) Check out UTCC Library Instructions on iTunesU Course.