Databases A-Z

Education Source   เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษางานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1880 - ปัจจุบัน โดยมี

          -  วารสารเนื้อหาฉบับเต็มมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง
          -  ดัชนีและบทคัดย่อกว่า 3,600 ชื่อเรื่อง
          -  เอกสารและหนังสือมากกว่า 530 ชื่อเรื่อง
          -  เอกสารการประชุมทางด้านการศึกษาฉบับเต็มมากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง
          -  อ้างอิงเกือบ 4 ล้านบทความ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ

         รายละเอียดฐานข้อมูล URL : Education Source