Databases A-Z

mandarin1

mandarin2

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประธาน อพส. เข้าร่วมงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 
และรับมองธงเป็นเจ้าภาพการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ครั้งที่ 34
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ