Databases A-Z

Entrepreneurial           ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก ให้บทความฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษา และข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (Peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ VatorTV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก)  ทดลองวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

            URL : Entrepreneurial Studies Source