Databases A-Z

akarawisut s 

 

อักขราวิสุทธิ์

URL :อักขราวิสุทธิ์

 

ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกันระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบกับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ

อีเมล์ที่ใช้ต้องเป็น account มหาวิทยาลัย *@utcc.ac.th เท่านั้น และไฟล์เอกสารต้องเป็น Microsoft Word กับ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB