23102562

maruey

 

 

 

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับสิทธิการใช้งานหนังสือ eBooks ฉบับเต็ม (Fulltext) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา เข้าใช้ผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

URL เข้าใช้งาน: maruey.2ebook.com


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย โทร 02-697-6260