Popular

PopularMenu

 

 

Academic Databases

 

Bs250561
URL : Business Source Ultimate
            ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ล่าสุดจากบริษัท EBSCO ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆ ฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Bussiness Source Ultimate ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง
           User's Guide : Business Source Ultimate


Communication
URL : Communication & MassMedia Complete
          Incorporates CommSearch (formerly produced by the National Communication Association) and Mass Media Articles Index (formerly produced by PennState) along with numerous other journals to create a research and reference resource in the communication and mass media fields. CMMC offers cover-to-cover (?core?) indexing and abstracts for over 300 journals, and selected (?priority?) coverage of over 100 more, for a combined coverage of over 400 titles. Furthermore, this database includes full text for nearly 200 journals. Many major journals have indexing, abstracts,PDFs and searchable citations from their first issues to the present (dating as far back as 1915). CMMC contains a sophisticated controlled vocabulary and comprehensive reference browsing.

          User's Guide : Communication & MassMedia Complete
          ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6254, 02-697-6260

E-Book Academic Collection

         เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน114,000 รายชื่อครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการด้านศิลปะธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การศึกษาศิลปะ ภาษาวรรณคดีวิจารณ์ศิลปะการแสดงปรัชญาบทกวีสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม

            URL :   e-Book Academic Collection

 

EconLit with Full Text

URL : 
 EconLit with Full Text
          Contains all of the indexing available in EconLit, plus full text for more than 700 journals, including the American Economic Association journals with no embargo (American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of EconomicPerspectives. This database also contains many non-English full-text journals in economics & finance. Volume and issue browsing is available for all full-text journals. EconLit, the American Economic Association's electronic database, is the world's foremost source of references to economic literature. EconLit, adheres to the high quality standards long recognized by subscribers to the Journal of Economic Literature (JEL) and is a reliable source of citations and abstracts to economic research dating back to 1969. It provides links to full text articles in all fields of economics, including capital markets, country studies, econometrics, economic forecasting, environmental economics, government regulations, labor economics, monetary theory, urban economics and much more. EconLit, uses the JEL classification system and controlled vocabulary of keywords to index six types of records: journal articles, books, collective volume articles, dissertations, working papers, and full text book reviews from the Journal of Economic Literature.

          User's Guide : EconLit with Full Text
          ใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่าน User Name และ Password ติดต่อที่ 02-697-6254, 02-697-6260

 

ScienceDirect

URL :  ScienceDirect
          ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year.
          UTCC Library subscribed journals in 5 fields :
          1. Business, Management and Accounting
          2. Decision Sciences
          3. Economics, Econometrics and Finance
          4. Psychology
          5. Social Sciences

         User's Guide :  ScienceDirect

 

SpringerLink

URL :   SpringerLink
          เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้ บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
           Welcome to Springer’s e-Journals Collection, the SpringerLink Online Journal collection includes more than 2.400 peer-reviewed journals. Through the Online Archives Collection almost every journal is available online from Volume I, Issue I.

arrows

 Company & Industry

 

Eikon & Datastream
URL : Eikon & Datastream
          Financial database from Thomson Reuters with company fundamentals, analyst research, lastest news, economic data, and various tools for charting and analysis and Worldwide geographical coverage.
          ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงปัจจุบัน (ใช้บริการได้ที่ อาคาร 24 ชั้น 5) 

 

CEIC Data Manager

URL :
 CEIC Data Manager
          CEIC Data Manager : CEIC Data Company Ltd specializes in high-quality macroeconomic databases, and has built a first-class reputation in financial institutions, government agencies, universities and corporations on accuracy, service and completeness of data. Statistical data for Global Market covers more than 100 countries. The resulting time series data is ideal for trend-monitoring, in-depth analysis and economic forecasting. CEIC build databases in response to extensive market study by data specialists and researchers.
          CEIC Data Manager หรือ CEIC Data (CDM) เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ กว่า 121 ประเทศทั่วโลก มาจากหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่างๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน แสดงรายละเอียด ดังนี้ ระบบการเงินประเทศ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ตลาดการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินความเคลื่อนไหวของระบบเงินตราอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ย การลงทุน ตลาดแรงงาน ภาคการขนส่งและระบบการสื่อสาร ภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับUsername Password ได้ที่ : แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย  02-697-6254, 02-697-6260 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

corpus

URL : Corpus
Database offer company profile more than 840,000 cooperated companies in Thailand and financial analysis tool for executive's decision making to run business.

User's Guide :Corpus

 

Passport

URL :  Passport GMID
          Euromonitor International's Global Market Information Database is an online business information system providing business intelligence on coutries, consumers and industries.
          Published by Euromonitor, a powerful reference tool for any business researcher. Areas covered include: market performance analysis; strategic forecasting and scenario planning; competitor intelligence and benchmarking; consumer lifestyles/profiles; country profiles and market shares; developing/emerging and niche markets. No other database offersthe breadth and depth of international coverage. 205 countries are researched, with extended coverage of 52.

 

 

 

 

Set smart
URL :  Set smart

          ระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ แสดงราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ข้อมูลสถิติที่สำคัญพร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

arrows

Dissertation Databases

 

 

 

ThaiLIS

URL : ThaiLIS Digital Collections
          ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยบทความวิชาการ และ อื่น ๆ. รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          User's Guide :  ThaiLIS Digital Collections

 

ProQuest Dissertations

URL :  ProQuest Dissertations & Theses Global
          เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาทั่วโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1743 และเนื้อหาฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ครอบคลุมด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีและภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น.
          ผู้ใช้บริการที่ต้องการดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัยต้อง login ผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

arrows

  e-Books

E Book Collection

URL :  E-Book Collection
          E-Book Collection : EBSCO's extensive collection of more than 265,000 eBook titles is now integrated on EBSCOhost, allowing for a more comprehensive and powerful search experience. With every search, relevant eBook titles will appear directly alongside your other EBSCO databases.
           Welcom to the eBooks Support Center.
           To learn more about eBooks select the device you use most often below :

Cambridge Books Online

URL : Cambridge Books Online
          เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press โดยคณะนิติศาสตร์ ได้บอกรับผ่านสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 34 ชื่อเรื่อง ดังนี้
          Cambridge Books Online is a collection of online electronics books (ebook) from Cambridge University Press. UTCC Central library subscribe about 34 titles.
          1. Accounting principles for lawyers
          2. An introduction to European law
          3. Australian intellectual property law
          4. Competition policy and patent law under uncertainty: regulating innovation
          5. Conflicts in the knowledge society: thw contentious politics of intellectual property
          6. Copyright and piracy: an interdisciplinary critique
          7. Cross-border megers in Europe
          8. Dispute settlement at the WTO: the developing country experience
          9. Driving innovation: Intellectual property strategies for a dynamic world
          10. Environmental protection, law and policy: text and materials
          11. Essential of EU law
          12. European union law: case and materials
          13. Exclusions from patentability: how for has the European
          14. Foreign investment and the environment in international law
          15. Future imperfect: technology and freedom in an uncertain world
          16. Global justice and international economic law: opportunities and prospects
          17. Governance of global financial markets: the law, the economics, the politics
          18. Green governance: ecological survival, human rights, and the law of the commons
          19. International courts and environmental protection
          20. International tax as international law: an analysis of the international tax regime
          21. International taxation of permanent establishments: principles and policy
          22. International trade disputes and EU liability
          23. The ethos of Europe: values, law and justice in the EU
          24. The European union after the treaty of lisbon
          25. The external environmental policy of the European union: EU and internations law perspectives 
          26. The WTO in the twenty-first century: dispute settlement, negotiations and regionalism in Asia 
          27. WTO law and developing countries
          28. Xenotransplantation and risk: regulating a developing Biotechnology
          29. The WTO regime on government procurement: challenge and reform
          30. The external environmental policy of the European union: EU and internations law perspectives 
          31. The WTO in the twenty-first century: dispute settlement, negotiations and regionalism in Asia 
          32. WTO law and developing countries
          33. Xenotransplantation and risk: regulating a developing Biotechnology
          34. The WTO regime on government procurement: challenge and reform

          User's Guide : Cambridge Books Online

 

 

Gale

URL :  Gale Virtual Reference Library
          Gale Virtual Reference Library is a collection of online reference books for multidisciplinary research. UTCC Central Library subscribe in Business,Management, Marketing about 30 titles.
          ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์Gale และสำนักพิมพ์อื่นๆ เช่นElsevier, McGraw Hill, SAGE, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป็นต้นสำนักหอสมุดกลางบอกรับทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการและการตลาดจำนวน30 ชื่อเรื่องดังนี้
          1. Armstrongs Handbook of Management and Leadership: a Guide to Managing for Results, 2e
          2. Armstrongs Handbook of Reward Management Practice: Improving Performance Through Reward, 3e
          3. Best Practice in Performance Coaching, A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations
          4. Building the Value Machine: Transforming Your Business Through Collaborative Customer Partnerships
          5. Creating Success Series: Dealing With Difficult People
          6. Creating Success Series: Decision Making Problem Solving
          7. Creating Success Series: Develop Your Assertiveness
          8. Creating Success Series: Effective Financial Management
          9. Creating Success Series: How to Motivate People
          10. Creating Success Series: How to Sell Yourself
          11. Creating Success Series: How to Understand Business Finance
          12. Creating Success Series: How to Write A Business Plan 3e.
          13. Creating Success Series: Improve Communication Skills
          14. Creating Success Series: Successful Time Management
          15. Effective Board: Building Individual and Board Success, 3e
          16. Emotionomics, Leveraging Emotions for Business Success, Rev. ed.
          17. Essential Business Finance, A Complete Guide to Starting, Expanding and Selling Your Business
          18. Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices
          19. How to Value & Sell Your Business, the Essential Guide to Preparing, Valuing and Selling a Company for Maximum Profit
          20. Leadership for Innovation, How to organize team creativity and harvest ideas
          21. Living the Brand, How to transform every member of your organization into a brand champion
          22. Logistics and Retail Management Emerging issues and new ...3e.
          23. Marketing Accountability: A New Metrics Model to Measure Marketing Effectiveness
          24. Mergers & Acquisitions, A Practical Guide for Private Companies and their UK and Overseas Advisers
          25. Motivate to Win: Learn How Motivate Yourself and Others to realy get results. 3e.
          26. Start Up & Run Your Own Business, the Essential Guide to Planning, Funding and Growing Your New Enterprise
          27. The Art of Creative Thinking, How to Be Innovative and Develop Great Ideas
          28. The Growing Business Handbook, Inspiration & Advice from Successful Entrepreneurs & Fast Growing UK Companies, 11ed
          29. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4e
          30. The Innovative Leader, How to inspire your team and drive creativity

          ถ้าใช้ในสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถเข้าได้เลยเข้าได้โดยตรงจาก
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc

          สำหรับผู้ใช้บริการฐานข้อมูลGale Virtual Reference Libraryจากทางบ้าน
          URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/utcc
          Password :  pulc

          User's Guide : Gale Virtual Reference Library

 

jstor logo

URL :  JSTOR
          เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ และหนังสืออิเล็กทริกนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตั้งแต่ฉบับแรก - ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ

arrows

   e-News

 

NEWSCenter 

URL :  NEWSCenter
          บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนับร้อยแหล่งสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยความหลากหลายและความลึกของเนื้อหาประกอบด้วยสำนักข่าวต่างประเทศเช่น รอยเตอร์ ดาวโจนส์ ซินหัว เกียวโด ฯลฯ สำนักข่าวในประเทศ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น. ฯลฯ หนังสือพิมพ์ เช่น บางกอกโพสต์ เนชั่น เดลินิวส์ แนวหน้า ฯลฯ นิตยสาร บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ

           User's Guide :  NEWSCenter
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254หรือ 02-697-6260iQNewsClip
URL : iQNewsClip
          บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย นำเสนอข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจพร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวได้ทุกเช้า ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

          User's Guide :  iQNewsClip
          ผู้ที่สนใจสามารถขอ user name และ password ได้ที่แผนกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย 02-697-6254 หรือ 02-697-6260

 

iNewLaw

URL :  iNewLaw.com
           เว็บไซต์ฐานข้อมูลข่าวกฏหมายและบทความวารสาร รายงานความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้อ่านทันต่อสถานการณ์ด้านกฎหมาย โดยจะสรุปกฎหมายเพื่อให้สามารถติดตามและเข้าใจได้โดยง่าย มีคำพิพากษาที่น่าสนใจและปัญหากฎหมายด้านปฎิบัติรวมถึง การรวบรวมผู้มีคุณภาพทางกฎหมายทั้งด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ ให้แสดงมุมมอง แง่คิด และประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ผู้ที่ติดตามสามารถนำไปเป็นประสบการณ์และสามารถนำไปปรับใช้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

 

Regional Business

URL :  Regional Business News
          This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of 75 business journals, newspapers and newswires from all metropolitan and rural areas within the United States. This database is updated on a daily basis.

arrows

Research Tools

 

Akarawisut

URL :  อักขราวิสุทธิ์ (Akarawisut)
          ระบบป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการโดยตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

EndNote Web

       โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้งการ อ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word  
          ต้องการลงโปรแกรมติดต่อ แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย อาคาร 24 ชั้น 6

 

Scopus
URL :  Scopus (Abstract and Citation)
          Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research. It covers nearly 18,000 titles from more than 5,000 international publishers.

 

 

Web of Science
URL :  Web of Science
          The world’s leading citation database with multidisciplinary coverage of over 10,000high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities, as wellas international proceedings coverage for over 120,000 conferences. Powerful toolsinclude cited reference searching, Citation Maps, and the Analyze Tool.


          User's Guide :  Web of Science

arrows