Office of Computer Services  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เดิม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดตั้งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์รับภาระการให้บริการการเรียนการสอนในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่มาตลอดระยะเวลา   และนับวันความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและงานด้านข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย  ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเกินกว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์จะ ให้บริการได้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยการเพิ่มการบริการ การเรียนการสอนในสาขาวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกหลายสาขาด้วยกัน

     นอกจากนี้ใน ยุคของข้อมูลข่าวสารเช่นปัจจุบันทำให้รูปแบบการเรียนการสอน งานวิจัยเปลี่ยนแปลงไป การได้ข้อมูลที่ทันสมัยจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารและวิธีการสืบค้นข้อมูล ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มหาวิทยาลัย จึงได้มีแผนงานจัดตั้งหน่วยงาน กลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริการคอมพิวเตอร์แก่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ชื่อว่าสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งมีคณะกรรมการ 2 ชุด ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ คณะกรรมการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์   คณะกรรมการได้มีมติให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ ณ อาคาร 7  ชั้น 4 โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537 โดย ฯพณฯรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย นายสุเทพ อัตถากร จากนั้นจึงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537

2541

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้โอนย้ายไปสังกัดฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแผน IT Campus ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย

2543

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้โอนย้ายไปสังกัดฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแผน IT Campus ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย

2545

มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดองค์กรใหม่อีกครั้ง โดยได้มีการจัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักใน การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้มีการโอนย้ายสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไปสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2547

ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2547 (233) มีมติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยกองบริการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้ากองเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์แทน โดยยังมีโครงสร้างการบริหารจัดตามโครงสร้างเดิม

วิสัยทัศน์

“สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน
เพื่อให้บริการด้าน ไอซีที ที่ดีที่สุดกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย”

ปรัชญา ปณิธาน

“สำนักบริการคอมพิวเตอร์ : บริการด้วยใจ ฉับไว ในมาตรฐาน ISO27001”