1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรียนด้วย iPad2
มอบเครื่อง iPad 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯมอบเครื่อง iPad 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
     

ocsallnewsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบ UTCC Hybrid Learning System โดยพัฒนาเป็น UTCC Hybrid Learning System 3.0 iPad 2 Version และโดยแจก iPad 2 ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดยมีนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมรับมอบ iPad 2  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554


 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784