1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Risk Mamagement
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะมีผลทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กร ทั้งในทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการควบคุมเหล่านี้ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การตรวจพบ (Detection)และการแก้ไข (Correction)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน หรือกระบวนการเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management)

หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเสียหาย การทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (การแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอในทรัพยากรที่จะเกิดความเสียหาย) ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และการไปสู่วิสัยทัศน์ของการองค์กรเป็นสำคัญ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2551 (265) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมีขอบเขตภาระหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติม

2. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยสามารถวิเคราะห์ประเมิน วัดผล และติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. กำ กับ ดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

จากขอบเขตภาระหน้าที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดกระบวนการในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและพิจารณาแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2. พิจารณา (ร่าง) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3. พิจารณาและกำหนดประเด็นความเสี่ยงในประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาสเกิด ระดับความรุนแรงและมาตรการบริหารความเสี่ยงในประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

5. พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

6. พิจารณาและกำหนดรูปแบบการดำเนินด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ

7. นำเสนอผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะ

มีผลทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กร ทั้ง

ในทางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองค์กรกำหนดขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการควบคุมเหล่านี้ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การตรวจพบ (Detection)

และการแก้ไข (Correction)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดแนวทางและ

กระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและ

ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management)

หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้องลด

มูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเสียหาย การทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (การแก้ไขปัญหา

ความไม่เพียงพอในทรัพยากรที่จะเกิดความเสียหาย) ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และการไปสู่วิสัยทัศน์ของการ

องค์กรเป็นสำคัญ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2551 (265) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ได้

มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขึ้น เพื่อทำ

หน้าที่ในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องตามที่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมีขอบเขตภาระหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวม ทั้งนี้ต้องครอบคลุมความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ

ดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏ

ระเบียบ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสภามหาวิทยาลัย เห็นสมควร

กำหนดเพิ่มเติม

2. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

3. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยสามารถวิเคราะห์

ประเมิน วัดผล และติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

4. กำ กับ ดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สภา

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กล

ยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้

นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

5. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ สภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย

10

จากขอบเขตภาระหน้าที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดกระบวนการในการ

ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและพิจารณาแนวทางด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2. พิจารณา (ร่าง) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

3. พิจารณาและกำหนดประเด็นความเสี่ยงในประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาสเกิด ระดับความรุนแรงและมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงในประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

5. พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

6. พิจารณาและกำหนดรูปแบบการดำเนินด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ต่างๆ

7. นำเสนอผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784