1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

การผลักดันสู่ระบบ Cloud computing

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน หรือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยทำให้สามารถทำงานได้งายและสะดวกขึ้น สืบเนื่องมาจากที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศกันอย่างกว้างขวางนี้เองเป็นผลให้ปริมาณข้อมูล และการสื่อสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกส่งผ่านและจัดเก็บไว้กระจัดกระจายไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ อีกทั้งยังทำให้สับสนตรวจสอบได้ยากว่าข้อมูลใดเป็นตัวที่ถูกปรับปรุงล่าสุดและถูกต้อง ประการสำคัญเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้อยู่ตามหน่วยงานนั้นไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพียงพอ ทั้งการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและความมีเสถียรภาพของอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลเมื่อไม่ได้อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วย

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยการนำระบบที่สนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน (Cloud computing) เข้ามาใช้งาน แต่ทั้งนี้การที่ระบบนี้ยังเป็นสิ่งใหม่ที่ผู้ใช้ยังไม่ค่อยทราบถึงวิธีการใช้งาน และศักยภาพของระบบดังนั้นสำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงมีหน้าที่ในการประชาสำพันธ์และ นำผู้ใช้เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ทราบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้บริการ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง, มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ระบบงาน คำอธิบาย
File Sharing เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล
โดยบุคคลอื่นสามารถเข้ามาใช้งานข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกำหนดและเปิดใช้งานเองได้

ข้อดี:

 • ลดพื้นที่จัดเก็บของข้อมูล, ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้บางส่วน,
 • สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ผ่านเครื่องอื่นๆที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบ คลุม

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางต้องเปิดอยู่และต้องต่อกับระบบเครือข่ายอยู่ขณะใช้งาน

ข้อควรระวัง:

 • ควรมีการสำรองข้อมูลในเครื่องศูนย์กลางอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกับการเสียหายของข้อมูล
 • ควรกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้และระบบบันทึกการเข้าใช้งาน
MS Exchange MS Exchange เป็นระบบ E-mail เพื่อให้บริการสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย MS Exchange ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการส่งข้อความหากันเพียงเท่านั้น หากแต่ยังสามารถรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลกันได้ด้วย โดยผ่านทางการแนบไฟล์, สามารถกำหนด แจ้งเตือนและแบ่งปันตารางนัดหมายส่วนตัวได้ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อฝากไฟล์เอาไว้เพื่อนำไปใช้ยังที่ต่างๆที่ ระบบ Internet เข้าถึงได้อีกด้วย

ข้อดี:

 • สามารถข้าถึงได้ทุกที่ๆมี internet ให้บริการ
 • เอกสารปลอดจากการติดไวรัสเมื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือระบบสาธารณะอื่นๆ

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องอยู่ในพื้นที่ๆมีเครือข่าย internet ให้บริการ

ข้อควรระวัง:

 • การใช้งานระบบ e-mail ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม หากใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ ควรตรวจสอบให้ดีว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ได้มีการตั้งให้จำบัญชี ผู้ใช้ และรหัสผ่านผู้ใช้โดยอัตโนมัติไว้ในเครื่อง
 • ควรทำการ Log off (ออกจากระบบ) ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

ไม่ควรเปิดไฟล์แนบจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก เพราะอาจทำให้เครื่องที่เปิดติดไวรัสได้


ระบบ E-document เป็นระบบที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ต่างๆเพื่อให้บริการหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถจัดเก็บเอกสารได้โดยการส่งเอกสารที่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ หรือจากการ Scan เข้าไปเก็บในระบบโดยตรงก็ได้ และยังสามารถจัดเก็บเอกสารตามลำดับการแก้ไขได้ด้วย

ข้อดี:

 • เป็นการจัดเก็บเอกสารให้สามารถใช้งานร่วมกันได้จากส่วนกลางโดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 • ป้องกันเอกสารเสียหายจากการแก้ไขได้โดยการใช้ระบบ version tracking สามารถเรียกเอกสารที่ยังไม่ได้แก้ไขขึ้นมาใหม่ได้
 • การสูญหายของเอกสารเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากระบบทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีระบบป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารในระดับต่างๆได้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

ข้อควรระวัง:

 • ควรกำหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารให้ดีก่อนทำการเปิดให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้งานร่วมด้วย
 

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784