1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

IT Services

แผนกงานบริการด้านสารสนเทศ

# Article Title Hits
1 ข้อตกลงการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1501
2 งานบริการคอมพิวเตอร์ 3690
3 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6447
4 รายงาน สถิติการให้บริการ 10008

Main Menu

OCS Forum

No posts to display.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6976280 - 9   โทรสาร: 02-6923784