You are here:

กองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง
สอบราคา – ประกวดราคา
ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศที่

เรื่อง

เอกสารแนบ

วันที่-เวลา
ยื่นซอง

ผู้ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ

229/2560 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่อง LCD Projector NEC รุ่น PA600XG ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน เอกสารแนบ  9ม.ค.61 คุณนิรัญ ปุจฉาการ 026976066
1/2561 ขยายเวลาสอบราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า และบริการอื่น ๆ งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เอกสารแนบ 14ม.ค.61 คุณกนกพร กำเนิดแก้ว 026976913
225/2560 ขยายเวลาเปิดซองสอบราคาจ้างทำแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิและปากกา USB เพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบ 18ม.ค.61 คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ 026976781
           
           
           
           
           
           

275/2555 

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC SET) iMac จำนวน 71 ชุด สำหรับ คณะนิเทศศาสตร์

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 ใบเสนอราคา 

12 ธ.ค. 2555

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

คุณพนิตตา/คุณสุนทร 

026976604/ 

026976618