คณะนิเทศศาสตร์ (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

    สาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต
          CS002 เครื่องมือเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
          CS134 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
    สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
          CI302 เครื่องมือเพื่อการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
    สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
          CA108 พื้นฐานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
          CS301 หลักการสื่อสารการตลาด
          CS305 การสร้างแบรนด์ข้ามวัฒนธรรม
    หมวดศึกษาทั่วไป
          HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1