วิทยาลัยผู้ประกอบการ (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

          BA201 หลักการตลาด
          AC914 หลักการบัญชี
          HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร